Προσαύξηση συντάξεων 0,075% σε ετεροεπαγγελματίες αγρότες

Προσαύξηση συντάξεων 0,075% σε ετεροεπαγγελματίες αγρότες

Επιπλέον συνταξιοδοτική παροχή (προσαύξηση) θα καταβάλλεται σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ κατ’ εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά (εφόσον κάποιος αγρότης είχε και παράλληλη απασχόληση), η οποία υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.

Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει ότι «οι ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι 31.12.2016 ασφαλίζονταν λόγω πολλαπλής δραστηριότητας σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 4 και 36 παρ. 5 του ν. 4387/2016, λαμβάνουν για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης τους μέχρι 31.12.2016 επιπλέον συνταξιοδοτική παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.

Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς.

Όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς που ασφαλίζονταν στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα αλλά δεν κατέβαλαν διπλές εισφορές.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι παράλληλα ασφαλισμένοι εκτός από τη μηνιαία εισφορά για το εισόδημα από εξαρτημένη εργασία, θα πρέπει να καταβάλουν 20% εισφορά για το εισόδημα από την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο όσοι-παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι- μέχρι 31.12.2016 παρείχαν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυτοαπασχολούντο σε δραστηριότητες για τις οποίες υπάγονταν στην ασφάλιση ενός φορέα κύριας ασφάλισης, προβλέπεται από 1.1.2017, να  καταβάλουν υπέρ ΕΦΚΑ:

  • μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το εισόδημα από την εξαρτημένη εργασία
  • ασφαλιστική εισφορά για το εισόδημα από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016.

agronews.gr


Πηγή:www.pylinews.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιπλέον συνταξιοδοτική παροχή (προσαύξηση) θα καταβάλλεται σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ κατ’ εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά (εφόσον κάποιος αγρότης είχε και παράλληλη απασχόληση), η οποία υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει …